Hàm lượng Nicotin tối đa có trong một điếu thuốc lá là bao nhiêu? Va.pe Việt Nam

vapevietnam002

Ma Lão Luyện
23/3/23
83
6
26
Căn cứ tiểu mục 1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16-1:2015/BYT đối với thuốc lá điếu, hàm lượng tối đa nhựa thuốc là nicotin trong thuốc lá điếu được quy định như sau:
"1. Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu
Hàm lượng tối đa Tar và Nicotin trong khói một (01) điếu thuốc lá được quy định như sau:
- Hàm lượng Tar: 16,0 (mg/khói 1 điếu thuốc lá);
- Hàm lượng Nicotin: 1,4 (mg/khói 1 điếu thuốc lá)."
Như vậy, trong khói một điếu thuốc lá có hàm lượng Nicotin tối đa là 1,4 md/khói 1 điếu thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Geek Vape Sonder U Kit 20W
Việc sử dụng phụ gia trong sản xuất thuốc lá điếu được quy định cụ thể tại tiểu mục 2 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16-1:2015/BYT đối với thuốc lá điếu như sau:
"2. Sử dụng phụ gia và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá trong sản xuất thuốc lá điếu
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu tại Việt Nam phải kê khai đầy đủ tên phụ gia và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá trong quá trình sản xuất, chế biến thuốc lá điếu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền."
Căn cứ quy định trên, có thể thấy tổ chức, cá nhân có thể sử dụng chất phụ gia trong quá trình sản xuất thuốc lá điếu tại Việt Nam với điều kiện phải kê khai đầy đủ tên phụ gia và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá trong quá trình sản xuất, chế biến thuốc lá điếu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Aspire Cloudflask S Pod
Căn cứ tiểu mục 3 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16-1:2015/BYT đối với thuốc lá điếu, yêu cầu về ghi nhãn thuốc lá điếu cụ thể như sau:
"3. Yêu cầu về ghi nhãn thuốc lá điếu
Việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá điếu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Công Thương về Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá."
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Aspire Riil X Pod
 
Top Bottom